evm
06 شهریور 1401 - 10:23

آیین‌نامه اجرایی شفافیت مالی دولت تصویب شد

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد تصویب آیین نامه اجرایی یک بند از قانون بودجه درباره شفافیت و انضباط مالی و پاسخگویی عمومی را از دستاوردهای اجرایی شدن آن تحقق کامل حساب واحد خزانه دانست. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاری درباره شفافیت مالی، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی به تصویب دولت رسید. خبرگزاری مهرهسال جاریمحسن برزوزاده ادامه داد: بر اساس این آیین نامه اجرایی سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله خزانه داری کل، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات نسبت به تدوین سند مدیریت مالی دولت برای استقرار کامل سیستم یکپارچه اطلاعات مالی اقدام کند. برزوزادهبر اساسمشارکتصمتمدیرکل خزانه وزارت اقتصاد اظهار کرد: در این آیین نامه اجرایی که از هوشمندی در کنترل هزینه‌ها هم برخوردار است، مدیریت منابع و بودجه، مدیریت هزینه‌ها و حسابداری و گزارشگری مالی و مدیریت نظارت مالی و حسابرسی اتفاق خواهد افتاد. برزوزاده همچنین گفت: تمام اقلام مالی و بودجه‌ای، صورت‌های مالی، درآمد، هزینه، دارایی و بدهی باید در بستر گزارشگری مالی دولت برای تصمیم گیری اقتصادی و پاسخگویی مقامات اجرایی محقق شود. برزوزادهگیریوی یادآوری شد: تمام دستگاه‌ها از ابتدای صدور تخصیص الکترونیکی، باید تمام قراردادها و تعهدات خود را برای کنترل منابع عمومی در سیستم کنترل قراردادها و تعهدات سازمان برنامه و بودجه منعکس کنند. مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد یادآور شد: سازمان برنامه با تشکیل شورای راهبری سند اجرایی این آیین نامه نسبت به تکمیل کارهای اجرایی آن در راستای مدیریت مالی دولت اقدام خواهد کرد. راهبریبرزوزاده در پایان گفت: پذیرش اسناد الکترونیکی اجرای کامل حساب واحد خزانه، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی در پایگاه نظام جامع مالی کشور از دستاوردهای اجرای این آیین نامه است که در مسیر توسعه اقتصادی به کمک همکاران سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد. برزوزاده
منبع: مهر
شناسه خبر: 671488